เวลดิ้ง อลอยส์ กรุ๊ป

วิสัยทัศน์และคุณค่า

พันธสัญญาของเวลดิ้ง อลอยส์

ความเติบโตอย่างต่อเนื่องของเวลดิ้ง อลอยส์เป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และพนักงานของเรา

เพื่อสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้น เราเน้นการว่าจ้างบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น มากด้วยความสามารถ และใส่ใจในรายละเอียดซึ่งจะสามารถสร้างสรรค์และจัดการสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและท้าทายที่เกิดขึ้นในช่วงที่บริษัทของเราเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

เราระลึกเสมอว่าบุคลากรของเราคือความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเรายังเชื่อว่าค่านิยมที่เรายึดถือร่วมกันมีความสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจ

Welding Alloys Vision

To continue to be the go-to provider of advanced welding consumables, of automated equipment for wear protection and of engineered wear protection solutions.

ค่านิยมหลัก

ความคิดสร้างสรรค์
เราส่งเสริมวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์อย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางเทคนิคการปรับปรุงกระบวนการ หรือแม้เพียงการเรียนรู้วิธีทำบางสิ่งให้ดีกว่าเดิม

การทำงานเป็นทีม
เราเป็น บริษัท ระดับโลกที่หล่อหลอมวัฒนธรรมและค่านิยมของทีมงาน - การทำงานร่วมกันผลักดันความใฝ่ฝันของเราให้บรรลุเป้าหมายแบบ "เวลดิ้ง อลอยส์ เป็นหนึ่งเดียว"

ความรับผิดชอบ
เรารับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อผลกระทบ ที่มีต่อเพื่อนบ้าน ผู้ขาย ลูกค้า พนักงาน และครอบครัวของพวกเขา รวมทั้งสิ่งแวดล้อม

จริยธรรม
เราดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่เปิดเผย ปลอดภัย น่าเพลิดเพลิน ภายใต้การปฏิบัติด้วยความไว้วางใจ ความซื่อสัตย์ โปร่งใส มาตรฐานทางวิชาชีพและจริยธรรมขั้นสูง

ความใฝ่ฝัน
เรามีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ ในภาวะการแข่งขันที่ดีและเราตั้งเป้าหมายที่ท้าทายเพื่อก้าวไปข้างหน้าและเติบโตทางธุรกิจ

แรงบันดาลใจ
เรามีความมุ่งมั่นในการทำทุกสิ่ง การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและทำงานร่วมกันในแบบ "เวลดิ้ง อลอยส์ เป็นหนึ่งเดียว"

หลักการทางธุรกิจ

สุขภาพและความปลอดภัย
กรุ๊ป ควรดำเนินการด้วยความรับผิดชอบเพื่อปกป้องสุขภาพความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน
ควรส่งเสริมการพัฒนาพนักงานทุกคนและการส่งเสริมความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่นของพนักงานที่มีต่อกรุ๊ป

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
กรุ๊ป จะรักษาความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการลดของเสียและพลังงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ยั่งยืน

ลูกค้าสัมพันธ์
กรุ๊ป ควรรักษาวัฒนธรรมที่มีมูลค่าเพิ่มโดยการรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลูกค้าและค้นหาวิธีการที่คุ้มค่ากับความต้องการของพวกเขา

ผลการดำเนินงานของธุรกิจ
กรุ๊ป ควรมีทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพพร้อมด้วยจิตวิญญาณแห่งการแข่งขันในตลาดเพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานทางการเงินอย่างยั่งยืน

ความคิดด้านนวัตกรรม
กรุ๊ป และพนักงานทุกคนควรแสดงให้เห็นถึงความสามารถอย่างต่อเนื่องในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและกลไกของตลาดตามที่กำหนด

เปิดวัฒนธรรม
ควรมีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้มีการเสนอแนวคิดใหม่ ๆ และได้รับการยอมรับ

การรับรู้ของชุมชน
กรุ๊ปควรแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนบ้านที่ดีในชุมชนท้องถิ่น

ขอใบเสนอราคาติดต่อเรา

News & Events

MC-web.jpg
23/08/2021

Back in 2019, Welding Alloys Far East (WAFE), received VRM coal mill rollers from a local power plant for hardfacing.

wad-award-thumbnail.png
19/07/2021

The IntegraTM services team at Welding Alloys Deutschland have been honoured for their exemplary work and safety-oriented execution of an on-site intervention in 2020.

 

SprayClad.jpg
16/07/2021

The Welding Alloys Group is pleased to launch a unique thermal spray solution for applications in the Waste to Energy, Biomass and Fossil Fuel boilers. This process is suitable for black liquor boilers, fume extraction hoods and ducts in the steel industry, and can be tailored for a large range of other applications, including abrasion, corrosion and erosion at room temperature.